بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

بررسی مطالعات معماری نمایشگاه بین المللی

فرمت فایل : doc

حجم : 11209

صفحات : 109

گروه : معماری

توضیحات محصول :

بررسی نمایشگاه بین المللی از لحاظ معماری که بسیار کامل و جامع میباشد وشامل بررسی نمونه های ایرانی و خارجی هم میباشد.

فصل اول(کلیات تحقیق)

 • چکیده  ……………………………………………………...………….…….. ۱
 • پیشگفتار……………………………………………………........……….. ۲
 • دلایل انتخاب طرح در شهرستان سقز عبارتند از:……………………………….. ۳
 • اهداف مشارکت در نمایشگاه ها……………………………..……..………… ۵
 • اهداف اولیه مشارکت……………………………………….…..………….. ۵
 • انواع نمایشگاه………………………………………………,…….…………… ۸
 • نمایشگاه های عمومی عمده………………………………….……………………… ۸
 • نمایشگاه های تخصصی عمده:…………………………...…...…………… ۸
 • مقایسه نمایشگاه‌های بین‌المللی بازرگانی و نمایشگا‌های جهانی………….……… ۹

فصل دوم(مبانی نضری معماری)

 • آشنایی با بازارهای قدیمی ایران وفضاهای بازار………………………………۱۰
 • بازارهای قدیمی کردستان………………………………………………………….۱۳
 • مبانی نظری در مورد طرح مورد نظر:…………………………………………۱۹

فصل سوم(برسی نمونه ها وتاریخچه)

 • اولین نمایشگاههای تجاری بین المللی امروزین…………………...……….. ۲۲
 • نمایشگاه جهانی آلمان – هانور 2000……………………………….….…….. ۲۳
 • نمایشگاه بین المللی تهران…………………………………………………..……. ۳۲
 • آشنایی با وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران………………………………۳۲
 • ارزیابی وضع موجود نمایشگاه بین المللی تهران……………………………… ۳۴
 • نمایشگاه بین المللی مشهد…………………………………………………………. ۳۶
 • اهداف نمایشگاه:…………………………………………………………….…….. ۳۷
 • خدمات و امکانات:………………………………………………………...……. ۳۹
 • خدمات نمایشگاه:…………………………………………………………………. ۴۰
 • خدمات فنی…………………………………………………………….…………… ۴۰
 • مزیتها:………………………………………………..………………..……...…… ۴۲
 • آنالیز سایت:…………………………………………………………...……….……۴۵
 • برنامه ریزی کالبدی:………………………………………….………….۵۰
 • مقدمه…………………………………………………………………….…………. ۵۰
 • کاربری های موردنیاز…………………………………………………...……… ۵۱
 • برنامه کالبدی……………………………………..……………………………….۵۳

فصل چهارم(ضوابط واستانداردها)

 • استانداردها……………………………………………………...………………….۶۰
 • جزئیات وکلیات در طراحی نمایشگاه………………………..………………… ۶۳
 • گروه بندی کاربری ها…………………...…………………….…………….. ۶۷

فصل پنجم(اقـلیـم)

 • تقسیمات اقلیمی……………………………………………………………………..۶۹
 • آب وهوای آسیا……………………………………………………………………..۷۰
 • اقلیم های آب و هوایی ایران………………………………………………………۷۳
 • اقلیم ایران……………………………………………………………………………۷۴
 • نگاهی جغرافیایی شهرسقز………………………………....…………………… ۷۹
 • شرایط اقلیمی شهرستان سقز:…………………………………………………….۸۰
 • طراحی اقلیمی………………………………………………..…………………… ۸۰
 • خصوصیات کلی فرم بنا در اقلیم سرد……………………..………………….. ۸۱
 • کالبد شهری و روستایی در اقلیم سرد……………………...………………….. ۸۴

فصل ششم(تحلیل سایت وروند تحقیق)

 • تحلیل سایت……………………………...…………………………………………۸۶
 • دسترسی ها………………………………………………………………………….۸۷
 • مجاورت ها………………………………………………………………………….۸۸
 • پتانسیل ها……………………………………………………………………………۸۹
 • اقلیم…………………………………………………………………………………..۹۰
 • مکان یابی کاربری ها در سایت………………………………………………….۹۱

فصل هفتم(نتیجه گیری-گذینه های طراحی)

 • ایده های اصلی طراحی(ایده های نهایی)………………………………………..۹۲
 • سیرکولاسیون محوطه …………………………………………………………….۹۳
 • سطوح خدماتی مجموعه نمایشگاه………………………………………………..۹۴
 • ساختمان نمایشگاه…………………………………………………………………..۹۴
 • نقشه ها………………………………………………………………………………۹۵

فهرست منابع……………………………………………………………………….۱۰۴

قیمت محصول : 30000 تومان

دانلود

مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سکوهای دریایی ثابت به نیروی موج و جریان با در نظر گرفتن تعامل خاک و سازه

مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سکوهای دریایی ثابت به نیروی موج و جریان با در نظر گرفتن تعامل خاک و سازه این مقاله از مقالات معتبر ISIمی باشد که به طور کامل و در13صفحه به صورت روان ترجمه شده است

دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سکوهای دریایی ثابت به نیروی موج و جریان با در نظر گرفتن تعامل خاک و سازه

مقاله عمران ترجمه روان
دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 443 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

 

Response of fixed offshore platforms to wave and current loading
including soil– structure interaction

Response of fixed offshore platforms to wave and current loadingincluding soil– structure interaction

 

پاسخ سکوهای دریایی ثابت به نیروی موج و جریان با در نظر گرفتن تعامل خاک و سازه

Abstract

Fixed offshore platforms supported by pile foundations are required to resist dynamic lateral loading due to wave forces. The response of a

jacket offshore tower is affected by the flexibility and nonlinear behaviour of the supporting piles. For offshore towers supported by clusters

of piles, the response to environmental loads is strongly affected by the pile–soil– pile interaction. In the present study, the response of fixed

offshore platforms supported by clusters of piles is investigated. The soil resistance to the pile movement is modelled using dynamicp–y

curves andt–zcurves to account for soil nonlinearity and energy dissipation through radiation damping. The load transfer curves for a single

pile have been modified to account for the group effect. The wave forces on the tower members and the tower response are calculated in the

time domain using a finite element package (ASAS). Several parameters affecting the dynamic characteristics of the platform and the

platform response have been investigated.

 

q2004 Elsevier Ltd. All rights reserved

چکیده

سکوهای دریایی ثابت که با پایه های ستونی (  پیل ) پشتیبانی می شوند برای مقاوت به نیروی جانبی دینامیک ناشی از نیروهای امواج مورد نیاز هستند . پاسخ یک برج دریایی پوشش دار ناشی از انعطاف پذیری و وضعیت غیر خطی پیل های تکیه گاه ( پشتیبان ) تحت تاثیر قرار می گیرد . برای برج های دریایی که توسط دسته ای از پیل ها ( ستون ها ) پشتیبانی می شوند ، پاسخ به نیروهای محیطی به شدت ناشی از تعامل پیل – خاک – پیل تحت تاثیر قرار می گیرد . در مطالعه ی حاضر ، پاسخ سکوهای دریایی ثابت که توسط دسته هایی از ( خوشه هایی از ) پیل ها مورد پشتیبانی قرار می گیرند ، بررسی شد ، مقاومت خاک نسبت به جابجایی پیل با استفاده از منحنی های دینامیک p – y  و  t – z  مدلسازی شد تا وضعیت غیر خطی بودن خاک و پراکندگی انرژی از طریق استهلاک تشعشع نیز در نظر گرفته شوند . منحنی های انتقال نیرو برای یک پیل واحد تغییر داده شدند تا تاثیر کلی در نظر گرفته شود . نیروهای موج وارد بر اعضای برج و پاسخ برج در حوزه زمانی با استفاده از بسته ی نرم افزاری المان محدود ( ASAS  ) محاسبه شدند.  چندین پارامتر تاثیر گذار بر ویژگی های سکو و پاسخ سکو مورد بررسی قرار گرفتند

دانلود مقاله عمران ISI2004ترجمه شده با عنوان پاسخ سکوهای دریایی ثابت به نیروی موج و جریان با در نظر گرفتن تعامل خاک و سازه

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

فرمت فایل : doc

حجم : 3286

صفحات : 203

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه اثر بازاریابی درونی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی بر بازارگرایی بانکهای تخصصی

چکیده 

موفقیت سازمان های خدماتی در راستای فعالیتهای بازارگرایی مستلزم این است كه تعهد كاركنان تضمین شود. یكی از راه های دستیابی به چنین تعهدی، اجرای برنامه های بازاریابی داخلی است. با توجه به اهمیت بازاریابی داخلی و بازارگرایی پژوهش حاضر تلاش دارد تا رابطه بین دو متغیر را با توجه به نقش واسطه ای تعهد و رفتار شهروندی سازمانی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال که عواملی همچون بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی تا چه اندازه بر موفقیت بازارگرایی تاثیرگذار است؟پاسخ دهد. در این راستا  118 نفر از کارکنان بانک توسعه تعاون استان اصفهان نیز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه (چهار پرسشنامه بازاریابی داخلی فورمن و مانی (1995)، تعهدسازمانی آلن و می یر (1991)، رفتار شهروندی اورگان و کانوسکی(1996) و بازارگرایی نارور و اسلاتر (1990)) جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات تخصصی اساتید و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش محاسبه آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. داده های جمع آوری شده از طریق دو نرم افزار SPSS19 و  Lisrel 8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل نیز بیانگر رابطه مثبت و مستقیم بازاریابی داخلی با تعهد و رفتار شهروندی، و تعهد و رفتارشهروندی با بازارگرایی بود. همچنین رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی- تعهد و رفتارشهروندی- و نقش میانجی گری متغیر تعهد و رفتار شهروندی در رابطه بین بازاریابی داخلی و بازارگرایی مورد تائید قرار نگرفت.

واژگان کلیدی: بازارگرایی، بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، بانکهای تجاری

مقدمه :

دنیای كنونی با شتاب فزاینده‌ای در حال صنعتی شدن است. این امر ضرورت نوآوری، انعطاف‌پذیری، بهره‌وری و پاسخگویی را برای بقا و موفقیت سازمانها بیشتر می‌‌كند. یکی از کلیدهای موفقیت در بازارهای رقابتی این است که برنامه های بازاریابی خلاق را به کار گیریم تا اینکه نیازهای مشتریان و گرایشهای بازار را در هر لحظه مشاهده نماییم (Kohli and Jaworski, 1990). از طرف دیگر، روانشناسان تأكید دارند كاركنان سازمانها باید فراتر از وظایف رسمی خود عمل كنند. با توجه به تعامل فراوان و رو در رو، با مشتری، و همچنین ماهیت خدمات، این مفهوم در بخشهای خدماتی اهمیت بیشتری دارد (Garg and Rastogi, 2006). از این رو «رفتار شهروندی سازمانی[1]» و «تعهد سازمانی[2]» بعنوان مهارتهایی شناخته می شوند که می‌توانند به كاركنان در این راه كمك كنند.


[1] Organizational Citizenship Behavior 

[2] Organizational Commitment

 

 

بازاریابی داخلی  

تعریف نظری :  بازاریابی درونی یك استراتژی و یك برنامه بازاریابی در ارتباط با كاركنان و توسعه پتانسیل آن ها و همچنین پاداش های انگیزشی به آن هایی كه خدمات ، عالی را به مشتریان پیشنهاد می دهند، است (Gounaris, 2006). بازاریابی درونی، فرآیند شروع، حفظ و توسعه روابط میان كاركنان، مدیران و سازمان برای هدف ایجاد ارزش والاتر برای مشتریان است (Subramaniam, 2007). بازاریابی درونی، مركزی برای فراهم آوردن خدمات باكیفیت و پیش زمینه ای برای یك بازاریابی خارجی اثربخش است (Hui Yang, 2010).

تعریف عملیاتی : منظور از بازاریابی داخلی در این تحقیق، میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 1 تا 14 پرسشنامه میباشد.

سیستم پاداش دهی

تعریف نظری:  پاداش در واقع وسیله ای است كه با استفاده از آن سازمان از كاركنان خود به علت شایستگی آن سپاسگزاری می كند و با این قدر شناسی و ادای احترام آن را به ادامه ی كار خود تشویق می كند . ( سعادت، 1386: 253).

تعریف عملیاتی: منظور از سیستم پاداش دهی در این تحقیق میانگین نمرات کسب شده از پاسخ به سوالات 6 تا 9 می باشد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                          صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2) بیان مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4) اهداف تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8
 1-5) چارچوب نظری   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
1-6) فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7)تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 11
1-8)قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-8-1) قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20
1-8-2) قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
1-8-3) قلمرو زمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22
بخش اول : بازاریابی داخلی
2-1) بازاریابی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 24
2-2) فرآیند بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
مرحله اول : درك بازار و نیازهای مشتری ………………………………………………………………………………………………………………. 25
ü      نیازها، خواسته ها، تقاضا ها  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 26
ü      پیشنهادهای بازاریابی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
ü      ارزش و رضایت  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 26
ü      تبادل و ارتباط ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27
ü      بازار …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 27
مرحله دوم: طراحی استراتژی بازاریابی بر اساس مشتری ………………………………………………………………………………………. 28
ü      انتخاب مشتری برای خدمتگذاری …………………………………………………………………………………………………………………….. 28
ü      انتخاب  طرح ارزش …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28
مرحله سوم: ایجاد یک  استراتژی بازاریابی ……………………………………………………………………………………………………………… 29
مرحله چهارم: ایجاد رابطه سودمند با مشتری  ……………………………………………………………………………………………………….. 31
مرحله پنجم: كسب ارزش از مشتریان  …………………………………………………………………………………………………………………… 31
2-3) بازاریابی كل نگر  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
2-4) بازاریابی داخلی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
2-5) تعریف و مفهوم سازی بازاریابی داخلی  ………………………………………………………………………………………………………………… 34
2-6) ضرورت بازاریابی داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-7) عناصر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-8) مدل­های بازاریابی درونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
2-8-1) مدل بازاریابی درونی کاتلر و آرمسترانگ ………………………………………………………………………………………………………….. 39
2-8-2) مدل بازاریابی درونی فورمن و مانی  ………………………………………………………………………………………………………………… 41
ü      بازاریابی درونی نوع اول  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
ü      بازاریابی درونی نوع دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
ü      بازاریابی درونی نوع سوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 43
ü      بازاریابی درونی نوع چهارم  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-8-3) مدل بازاریابی درونی بری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 44
2-8-4) مدل بازاریابی درونی گرونروس  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 45
2-8-5)  مدل بازاریابی درونی احمد و رفیق …………………………………………………………………………………………………………………. 46
2-9) بازاریابی درونی و مزیت رقابتی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
بخش دوم: بازارگرایی
2-10) مفهوم بازارگرایی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
2-11) دیدگاه های حاکم بر بازارگرایی …………………………………………………………………………………………………………………………. 54
2-11-1) دیدگاه تصمیم گیری شاپیرو و گلازر …………………………………………………………………………………………………………….. 55
2-11-2) دیدگاه بازارگرایی رفتاری كوهلی و جاورسكی ………………………………………………………………………………………………. 56
2-11-3) دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر  …………………………………………………………………………………………………….. 57
2-11-4) دیدگاه بازاریابی استراتژیك روكرت  ……………………………………………………………………………………………………………… 59
2-11-5) دیدگاه مشتری گرایی دشپنده ………………………………………………………………………………………………………………………. 60
بخش سوم: تعهد سازمانی
2-12) تعهد سازمانی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61
2-13) سیر تحول مفهوم تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………………… 62
2-13-1) دوره تاریخی اولیه: تعهد به عنوان شروط جانبی   ………………………………………………………………………………………… 62
2-13-2) دوره تاریخی میانی: نگرش وابستگی روانشناختی  ……………………………………………………………………………………….. 63
2-13-3) دوره تاریخی سوم: نگرش های چند بعدی  ………………………………………………………………………………………………….. 63
2-14) فرایند ایجاد تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………. 64
2-15) الگوهای تعهد  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65
2-15-1) الگوی مایر و آلن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65
2-15-2) الگوی توسعه تعهد مودی و دیگران ……………………………………………………………………………………………………………….. 66
2-15-3)  الگوی پنلی وگولد  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67
2-15-4) الگوی مارش و ماناری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 68
2-16) پیامدهای تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68
بخش چهارم: رفتار شهروندی سازمانی
2-17) مفهوم رفتار شهروندی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 70
2-18)  رویکردهای موجود در تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………… 71
ü      رفتارهای در نقش و فرانقش ……………………………………………………………………………………………………………………………… 71
ü      تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان………………………………………………………………………………………………………………. 72
2-19) ابعاد رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 73
2-19-1) ابعاد رفتار شهروندی گراهام  …………………………………………………………………………………………………………………………. 73
2-19-2) ابعاد رفتار شهروندی ارگان …………………………………………………………………………………………………………………………….. 74
2-19-3) ابعاد رفتار شهروندی پادساکف ………………………………………………………………………………………………………………………. 76
2-19-4) ابعاد رفتار شهروندی بولینو و همکاران ………………………………………………………………………………………………………….. 76
2-19-5) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و همکاران …………………………………………………………………………………………………………. 77
2-19-6) ابعاد رفتار شهروندی فارح و همکاران ……………………………………………………………………………………………………………. 77
2-19-7) ابعاد رفتار شهروندی اسپکتور و فوکس …………………………………………………………………………………………………………. 78
2-19-8) ابعاد رفتار شهروندی بورمن و کلمن  …………………………………………………………………………………………………………….. 79
2-20) عوامل تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی  …………………………………………………………………………………………………… 79
2-21) پیامدها و نتایج  رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………………….. 81
2-22)   سیاست های تشویقی رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………………………….. 83
2-23) پیشینه تحقیق   …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 86
الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور  ……………………………………………………………………………………………………………………… 86
ب) مطالعات انجام شده در خارج از کشور  ……………………………………………………………………………………………………………………. 88
2-24) خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92
فصل سوم: روش اجرای تحقیق  
3-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2)روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
3-3)جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95
3-4)روش ها و ابزار جمع آوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-4-1) روش جمع آوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 96
3-5) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها  ………………………………………………………………………………………………………………… 98
3-5-1)روایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
3-5-2) پایایی ابزار گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
3-6) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 
4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 104
4-2-1) جنسیت پاسخگویان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104
4-2-2) سن پاسخگویان   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان  …………………………………………………………………………………………………………………………… 106
4-3) توصیف متغیرهای مستقل تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………. 107
4-3-1) توصیف متغیر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 107
4-3-2) توصیف متغیر توسعه کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………………….. 108
4-3-3) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی ………………………………………………………………………………………………………………….. 109
4-3-4) توصیف متغیر ارائه چشم انداز  ………………………………………………………………………………………………………………………… 110
4-4) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………. 111
4-4-1) توصیف  متغیر بازارگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………… 111
4-4-2) توصیف متغیر مشتری گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 112
4-4-3) توصیف متغیر رقیب گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 113
4-4-4) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای  ………………………………………………………………………………………………………… 114
4-5) توصیف متغیرهای میانجی پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………. 115
4-5-1) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی   ……………………………………………………………………………………………………….. 115
4-5-2) توصیف متغیر وظیفه شناسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 116
4-5-3) توصیف متغیر نوع دوستی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 117
4-5-4) توصیف متغیر فضیلت مدنی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 118
4-5-5) توصیف متغیر جوانمردی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-5-6) توصیف متغیر احترام و تکریم  ………………………………………………………………………………………………………………………… 120
4-5-7) توصیف متغیر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………………… 121
4-5-8) توصیف متغیر تعهد عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………………….. 122
4-5-9) توصیف متغیر تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………………….. 123
4-5-10) توصیف متغیر تعهد هنجاری ………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق  ………………………………….. 125
4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 130
4-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد   …………………………………………………………………………………………………………. 130
4-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………… 131
4-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری ……………………………………………………………………………………………………………….. 132
4-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143
بررسی فرضیه اصلی  …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
بررسی فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
بررسی فرضیه فرعی پنجم  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بررسی فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
بررسی فرضیه فرعی هفتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
بررسی فرضیه فرعی هشتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
5-4) پیشنهادات پژوهش  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
الف) پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی)  ……………………………………………………………………………. 148
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی  ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
5-5 محدودیتهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163

قیمت محصول : 35000 تومان

دانلود

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

فرمت فایل : doc

حجم : 419

صفحات : 85

گروه : پژوهش های دانشگاهی

توضیحات محصول :

پایان نامه مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اردبیل که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 (30 نفر تک زبانه و 30 نفر دو زبانه) بود كه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های پردازش اطلاعات، نظم جویی هیجان و حافظه فعال استفاده شده است. در نهایت پرسشنامه‌ها از هر دو گروه جمع‌آوری و اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده در قسمت اول از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و …، و در قسمت دوم برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 034/1252=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین تنظیم هیجان در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و تظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 426/4644=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین حافظه فعال در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و حافظه فعال در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد.

کلمات کلیدی: پردازش اطلاعات، حافظه فعال، تنظیم هیجان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

مقدمه

طبق تعریف فرهنگ لغات آکسفورد، اصطلاح دوزبانه به فردی اطلاق می شود که قادر است کلام خود را به دو زبان مطرح کند و یا فردی که دو زبان را می داند و از آن دو استفاده می کند (McKian, 2005). عموماً اصطلاح دوزبانه به افراد یا گروه هایی اطلاق می شود که توانش زبانی آنها در آن دو زبان، به ویژه در بعد کلامی، در حد کاربران بومی آن دو زبان باشد. به هر حال طبق نظر باتلر و هاکوتا « دوزبانگی رفتار پیچیدة روانشناختی، زبانی، و اجتماعی فرهنگی است که ابعاد گوناگونی دارد» (Butler and Hakuta, 2006). در مورد تعریف دوزبانگی در بین پژوهشگران اتفاق نظر کاملی وجود ندارد.

از نظر روانشناسی، آموزش به زبان مادری سبب درک بهتر مطالب می گردد و پیشرفت شناختی دانش آموزان را تأمین می کند. از نظر اجتماعی سبب جذب راحت تر کودک در محیط اجتماعی خود می شود و به عنوان یک عنصر اصلی فرهنگی، او را در ارتباط با گذشته فرهنگی خود قرار می دهد. از نظر عاطفی، استفاده از زبان مادری در آموزش دانش آموزان سبب تداوم در استفاده از نمادهای زبان شناختی می شود و بدین ترتیب او را از گسستگی عاطفی ناشی از عدم استفاده از زبان مادری باز داشته، سبب بالا رفتن کمیت و کیفیت ارتباطات درون مدرسهای و درون کلاسی می شود و دانش آموزان را از ابزار اصلی تفکر یعنی ارتباط، برخوردار می کند.

دانش آموزان غیر فارسی زبان در بدو ورود به مدرسه، زبان مادری خود را که در یک فرایند پیچیده و در ارتباط مستقیم با محیط پیرامون خود فرا گرفته است، در برنامه فارسی پیدا نمی کنند. چون سازماندهی محتوا و انتقال برنامه درسی به دانش آموزان بر پایة زبان فارسی است که با مفاهیمی که بر اساس تجارب قبلی دانش آموز به زبان مادری حاصل گردیده است و برای او بار عاطفی نیز دارد، پیوند ندارد. در حالیکه ارتباط غیر رسمی درون مدرسهای میتواند خارج از کانال ارتباط رسمی به زبان مادری بر قرار شود. این چنین گسستگی میان زبان مدرسه و زبان مادری دانش آموزان، ارتباط بر پایه انگیزه فردی را با دشواری مواجه می کند. تعارض بین مدار ارتباطی محیط اجتماعی خانوادگی دانش آموز و مدار ارتباطی رسمی مدرسه هم کیفی است و هم کمی. کیفی است زیرا که دانش آموز غیر فارسی زبان در برابر زبانی قرار می گیرد که حاصل مجموعه، ویژگی های فرهنگ زیستی و خاص او نیست. کمی است زیرا از جنبه ی دستوری، واژگان و آواشناسی برای او نا آشناست. به عبارت دیگر بین زبان مدرسه و زبان دانش آموز شکاف پدید می آید. (کوردوا[1]، وارن[2] و گی[3]، 2005). پاسخ های هیجانی، اطلاعات مهمی درباره ی تجربه ی فرد در ارتباط با دیگران فراهم می كند. با این اطلاعات، انسان ها یاد می گیرند كه در مواجهه با هیجانات چگونه رفتار كنند، چگونه تجارب هیجانی را به صورت كلامی بیان كنند، چه راهكارهایی را در پاسخ به هیجان ها به كار برند و در زمینه ی هیجان های خاص، چگونه با دیگران رفتار كنند.

حافظه فرایند ذخیره سازی تجربیات و اطلاعات برای بازیابی احتمالی، در زمان های آینده می باشد (آیزنگ و کین، 2000). این توانایی ایجاد بازیابی خاطرات، زیربنای همه جنبه های شناخت می باشد و در بعد وسیع تر، توانایی خاص انسان ها برای زیستن است. تقریبا هر چیز که افراد انجام می دهند (از جمله ارتباطات، ادراک، تعاملات اجتماعی، تفکر و حل مسئله) وابسته به توانایی آنها در به یادگیری گذشته می باشد (گروم، 1999).

مفهوم پردازش اطلاعات در آغاز در حوالی سالهای 1960 میلادی با تاثیر پذیری ای نظریه اطلاعات در زمینه نظام فیزیکی ارتباطات از طرف روان شناسان شناختی به کاربرده شد و بیانگر این بود که ارگانیسم انسانی روی تجسم های درونی وذهنی خود عملیاتی به صورت کامپیوتر انجام می دهد. اطلاعات از لحظه ارائه به حواس در مرحله درون داد تا پاسخ های رفتاری در مرحله برون داد، به طور فعال کد گذاری شود و تغییر شکل و سازمان می یابد. همچنین هاگن افراد دوزبانه را افرادی می داند که قدرت بیان کامل داشته باشند و بتوانند مفاهیم را به زبان دیگر بیان کنند. براساس این تعریف، زبان آموزان مبتدی نیز دوزبانه شمرده می شوند (هاگن[4]، 1953). سایر محققان درجات مختلفی را برای گمارش افراد مختلف به منزله افراد دوزبانه در نظر گرفته اند (مک نامارا[5]، 1967، هاکوتا[6]، 1986، والدز و فیگوئرا[7]، 1994). با این اوصاف، دوزبانگی بر روی یک طیف در نظر گرفته می شود.

یا توجه به مطالب مذکور پژوهش حاضر با هدف مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه انجام گرفت.


[1]- Korduva

[2]- Warn

[3]- Gey

[4]- Haugen

[5]- MacNamara

[6]- Hakuta

[7]- Valdes and Figueroa

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه. 3

1-1 بیان مسئله. 5

1-2 اهمیت وضرورت پژوهش…. 8

1- 3 اهداف پژوهش…. 9

1-3-1 هدف کلی.. 9

1-3-2 اهداف جزئی.. 9

1-4 فرضیه ها 9

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 10

1-5-1 دوزبانه. 10

1-5-2 پردازش اطلاعات… 10

1-5-3 حافظه فعال. 10

1-5-4 تنظیم هیجان. 11

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه. 13

2-2 زبان. 13

2-2-1 ارتباط.. 13

2-2-2 زبان به عنوان وسیله ی ارتباط.. 14

2-2-3 افراد دوزبانه. 16

2-2-4 ساختار عصبی افراد دوزبانه. 16

2-2-4-1 برتری جانبی نیم کره های مغز. 16

2-2-4-2 دوزبانگی و هوش… 17

2-3 پردازش اطلاعات… 17

2-3-1 مدل های پردازش اطلاعات… 18

2-3-1-1 مدل اتکینسون و شیفرین.. 18

2-3-1-2 مدل سطوح پردازش اطلاعات… 19

2-3-1-3 مدل های تحولی پردازش اطلاعات… 19

2-3-2 نظریه پردازش توزیع موازی.. 20

2-3-3 نظریه پیوند گرایی.. 20

2-3-4 یادآوری و فراموشی.. 21

2-3-5 علت حذف اطلاعات از ثبت حسی.. 21

2-3-6 علت فراموشی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت… 21

2-3-7 علت فراموشی اطلاعات از حافظه دراز مدت… 22

2-3-8 واپس زدن. 22

2-3-9 تداخل.. 22

2-3-10 مشکلات بازیابی.. 23

2-3-11 رشد مهارت های کسب اطلاعات… 23

2-3-12 راهبردها در حافظه کوتاه مدت… 26

2-3-12-1 تمرین ذهنی.. 26

2-3-12-2 بسط یا گسترش معنایی.. 26

2-3-12-3 سازماندهی.. 27

2-4 حافظه فعال. 29

2-4-1 حافظه ی فعال کلامی – شنیداری.. 31

2-4-2 حافظه ی فعال فضایی – بصری.. 31

2-4-3 حافظه و زمان. 31

2-3-4 حافظه‌ی بلندمدت… 32

2-4-5 بازیابی اطلاعات… 33

2-5 تنظیم هیجان. 33

2-5-1 روش تنظیم هیجان. 35

2-5-1-1 انتخاب موقعیت… 36

2-5-1-2 تعدیل موقعیت… 37

2-5-1-3 تنظیم توجه. 38

2-5-1-4 تغییر شناختی.. 39

2-6 پیشینه تحقیق.. 40

2-6-1 پیشینه داخلی.. 40

2-6-2 پیشینه خارجی.. 44

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش پژوهش…. 47

3-2 جامعه آماری.. 47

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 47

3-4 ابزارگرد آوری اطلاعات… 47

3-5 روش گرد آوری اطلاعات… 48

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه. 51

4-2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری.. 51

4-3 یافته های توصیفی.. 54

4-4 یافته های استنباطی.. 55

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 58

5-2 بحث… 58

5-3 نتیجه گیری کلی.. 60

5-4 محدودیت ها 60

5-5 پیشنهادات پژوهش…. 61

ضمائم.. 62

منابع. 68

قیمت محصول : 31900 تومان

دانلود

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دستگیر و سعیدی با موضوع سیستم های حسابداری مدیریت

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دستگیر و سعیدی با موضوع سیستم های حسابداری مدیریت

پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دستگیر و سعیدی با موضوع سیستم های حسابداری مدیریت

فرمت فایل : ppt

حجم : 2510

صفحات : 31

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

دانلود پاورپوینت فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دستگیر و سعیدی با موضوع سیستم های حسابداری مدیریت، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، قابل ویرایش، شامل:

مقدمه

جریان اطلاعاتی از بالا به پایین

ویژگی های سیستم بودجه برای عملکرد مناسب

بیانیه سیاست های سازمان

اهداف و عملکرد

روش های تعیین اهداف دوایر

جریان اطلاعاتی از پایین به بالا

مراکز مسئولیت

مراکز هزینه ، سود و سرمایه گذاری

گزارشهای عملکرد

گردآوری داده ها

طبقه بندی وکدگذاری

کدهای مراکز مسئولیت

کدهای حساب

کدهای بودجه ای

گزارشگری مالی و حسابداری سنجش مسئولیت

ساختارهای کدگذاری

اهمیت ساختارکدگذاری

انواع ساختارهای کدگذاری

کدهای دسته ای

کدهای گروهی

کدهای یادآور

قسمتی از متن:

سیستم های اطلاعاتی حسابداری رویدادها را شناسائی ،ثبت ،تلخیص واطلاعات حسابداری را گزارش می کند.

استفاده کنندگان از اطلاعات درون یا برون سازمانی هستند.آنها از این اطلاعات برای سرمایه گذاری یا مدیریت استفاده می کنند.

در سیستم های اطلاعاتی حسابداری مدیریت ،اطلاعات در دو مسیرجریان دارد:

الف)جریان اطلاعاتی از بالابه پایین

ب) جریان اطلاعاتی از پایین به بالا.

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت” فصل دوم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری دکتر محسن دستگیر و دکتر علی سعیدی با موضوع سیستم های حسابداری مدیریت” می باشد که در حجم 31 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

قیمت محصول : 14000 تومان

دانلود

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

فرمت فایل : zip

حجم : 1698

صفحات : 108

گروه : حسابداری

توضیحات محصول :

عنوان: اکسل تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان به همراه فایل ورد

دسته: حسابداری- مدیریت مالی

فرمت:  excelو  word

این پروژه شامل دو فایل با فرمتهای ورد(در 70 صفحه)  و اکسل (شامل 38 شیت) در زمینه  تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و حسابداری شرکت فولاد خوزستان  همراه با توضیحات کامل و ترسیم نمودارهای زیبا مالی و حسابداری  مربوطه می باشد که می تواند به عنوان کار تحقیقی درسهای مدیریت سرمایه گذاری و تصمیم گیرری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد. بخشهایی که در این دو فایل مورد تحلیل قرار گرفته است به تفکیک شامل موارد زیر می باشد:

فهرست مطالب فایل ورد ( 70 صفحه):

1-               تاریخچه شرکت

2-               مقدمه

3-               تجزیه و تحلیل نسبت های مالی

3-1-تجزیه و تحلیل مالی

3-2-انواع تجزیه و تحلیل صورت های مالی

3-2-1-تجزیه و تحلیل افقی

3-2-2-تجزیه و تحلیل عمودی

4-               نسبت های مالی

5-               جول مقایسه افزایش سرمایه

6-                هزینه سرمایه

7-               قضایای مودیلیانی و میلر

8-               ضریب همبستگی

9-               توزیع سود باقیمانده

10-          بازده ماهانه و سالانه

11-          بازده قیمت روزانه

12-          شاخص بازار و کواریانس

13-          انحراف معیار

14-          ضریب تغییرات

15-          ریسک سیستماتیک(بتا)

16-           خط SML

17-          ارزش ذاتی هر سهم

18-          ارزش افزوده اقتصادی(EVA)

19-          EVARET

20- دیرش

فهرست مطالب فایل اکسل (38 شیت)

راهنما

تاریخچه شرکت فولاد خوزستان

مقدمه

ترازنامه

سود و زیان

قضیه دو مودیلیانی و میلر

هزینه سرمایه

تحلیل عمودی و افقی

کل ترازنامه و سود و زیان

میانگین صنعت

تحلیل و نمودار نسبتها

نسبتها

جدول مقایسه افزایش سرمایه

ضریب همبستگی

جدول مقایسه افزایش سرمایه

توزیع سود باقیمانده

تحلیل عمودی

تحلیل افقی

بازده قیمت روزانه

شاخص بازار و کوواریانس

انحراف معیار

ضریب تغییرات

ریبسک سیستماتیک

خط sml

ارزش ذاتی هر سهم

EVARET

دیرش

میانگین بتا

میانگین دیرش

قیمت محصول : 25000 تومان

دانلود

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

فرمت فایل : docx

حجم : 5207

صفحات : 186

گروه : بازاریابی و امور مالی

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی تاثیر سیستم استقرار مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان در بانکهای دولتی

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                     صفح

 

ه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

(1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 2

(2-1 بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………… 3

(3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 6

(4-1 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 8

(5-1 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 9

(1-5-1 فرضیه اهم پژوهش…………………………………………………………………………………….. 9

(2-5-1 فرضیه های فرعی پژوهش…………………………………………………………………………… 9

(6-1 متغییرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………. 10

(7-1 قلمر و پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 10

(1-7-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………. 10

(2-7-1 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………. 11

(3-7-1 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………. 11

(8-1 تعریف مفاهیم و متغییر های پژوهش……………………………………………………………………. 11

(1-8-1متغییر مستقل پژوهش…………………………………………………………………………………… 11

(2-8-1متغییر وابسته پژوهش………………………………………………………………………………….. 12

(9-1 تعریف واژه ها………………………………………………………………………………………………….. 15

 

فصل دوم: مبانی نظریه پژوهش

 

(1-2 بخش اول: مدیریت کیفیت فراگیر…………………………………………………………………………………. 17

 

(1-1-2 مقدمه……………………………………………….. ………………………………………………….. 17

(2-1-2 تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………….. 19

(3-1-2 شکل گیری مدیریت کیفیت در شرق و غرب………………………………………………… 22

(4-1-2 بهبود کیفیت: روش های آمریکایی، ژاپنی و اروپایی……………………………………… 29

(5-1-2 مفهوم مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………

(6-1-2 مفهوم کیفیت…………………………………………………………………………………………… 33

(7-1-2 فلسفه مدیریت کیفیت فراگیر………………………………………………………………………. 35

(8-1-2 چرا یک سیستم مدیریت کیفیت جامع مورد نیاز است؟……………………………………. 36

(9-1-2 نیازمندی های اساسی اجرای 36…………………………………………………………… TQM

(10-1-2 ویژگیهای کلیدی مدیریت کیفیت فراگیر……………………………………………………… 37

(11-1-2 سه اصل اساسی مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………….. 38

(12-1-2 اصول مدیریت کیفیت جامع…………………………………………………………………….. 38

(13-1-2 پیشگامان کیفیت……………………………………………………………………………………. 40

(1-13-1-2 دمینگ……………………………………………………………………………………… 4

(2-13-1-2 جوزف جوران…………………………………………………………………………… 42

(3-13-1-2 آرماند فیگنبام…………………………………………………………………………….. 43

(4-13-1-2 فیلیپ کرازبی…………………………………………………………………………… 44

(5-13-1-2 بیل کانوی……………………………………………………………………………….. 46

(14-1-2 جایگاه کیفیت……………………………………………………………………………………….. 48

(15-1-2 مشخصات کیفیت از دیدگاه مشتری……………………………………………………………. 49

(16-1-2 جوایز کیفیت………………………………………………………………………………………… 49

(1-16-1-2 جایزه دمینگ……………………………………………………………………………. 50

(2-16-1-2 جایزه مالکوم بالدریج………………………………………………………………….. 51

(3-16-1-2 جایزه کیفیت اروپا……………………………………………………………………. 53

(4-16-1-2 جایزه کیفیت سوئدی…………………………………………………………………. 54

(17-1-2 ابزار مدیریت کیفیت جامع………………………………………………………………………. 55

(18-1-2نتایج مثبت مدیریت کیفیت جامع…………………………. …………………………………… 56

(19-1-2عوامل بحرانی موفقیت مدیریت کیفیت جامع………….. …………………………………… 56

(20-1-2 مراحل استقرار مدیریت کیفیت جامع…………………………………………………………. 58

(21-1-2 مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی……………………………………….. ………………. 60

(22-1-2 نظریات مختلف در زمینه ابعاد مدیریت کیفیت جامع….. ……………………………….. 61

(23-1-2مدل ها و نظریه هایی در رابطه با ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی ……… .. ..  63

(24-1-2 نیروهای پیشبرنده در 68  ………………………………………………………………… TQM

(25-1-2 نیروهای بازدارنده در 68  ……………………………………………………………….. TQ

(26-1-2 موانع استقرار مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی……………………………….. ..  63

 

(2-2بخش دوم:مدیریت شکایات مشتریان

 

(1-2-2مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 70

(2-2-2شکایات به عنوان چالشی برای شرکت……………………………………………………………. 71

(3-2-2تاریخچه پاسخگویی به شکایات……………………………………………………………………… 72

(4-2-2 تعریف شکایات و پیش داوری ها…………………….. ………………………………………….. 73

(5-2-2رفتار مشتری ناراضی…………………………………………………………………………………. 76

(6-2-2دلایل مشتریان برای عدم شکایات با وجود نارضایتی………………………………………… 77

(7-2-2 کیفیت خدمات و رفتار ترک…………………………………………………………………………. 78

(8-2-2رضایت از شکایات………………………….. ……………………………………………………….. 80

(9-2-2مدیریت شکایات…………………………………………………………………………………………. 81

(10-2-2 فواید مدیریت شکایات از دیدگاه ماتسوشیتا……………………………………………………. 83

(11-2-2 اهداف مدیریت شکایات…………………………………………………………………………….. 84

(12-2-2سیستم های مدیریت شکایات مشتریان………………………… ………………………………. 86

(13-2-2وظایف اساسی مدیریت شکایات…………………………………………………………………… 88

(1-13-2-2وظایف فرآیند مدیریت شکایت مستقیم……………………………………………………… 88

(2-13-2-2وظایف فرآیند مدیریت شکایت غیر مستقیم……………………………………………….. …        90

(14-2-2 استاندارد مدیریت شکایات مشتریان 93……………………………………………… ISO10002

 

بخش سوم: پیشینههای پژوهش

 

(1-3-2پژوهش های داخلی……………. ……………………………………………………………………….. 94

(2-3-2پژوهش های خارجی………………… …………………………………………………………………. 97

 

بخش چهارم:چهارچوب نظری پژوهش

107

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

(1-3 مقدمه………………………………………………………………………………………. ……………………. 109

(2-3 روش پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 109

(3-3متغییرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 110

 

(4-3 جامعه ی آماری……………………………………………………………………………………………………….. 110
(5-3 تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………………………………………….. 111
(6-3 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 111
(7-3 روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………….. 113
(8-3 ابزارگردآوری داده ها ………………………………………………….. …………………………………………. 113
(9-3 روایی پرسشنامه …… ………………………………………………………………………………………………… 114
(10-3پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………. 114
(11-3روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………. 116
(12-3مدل تحلیلی پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 117

 

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

(1-4 مقدمه………………………………………………………………………………………….. ………………………….. 120
(2-4یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 121
(1-2-4 تحلیل های آمار توصیفی…………………………………………………………………………………. 121
(1-1-2-4 اطلاعات دموگرافیک……………………………………………………………………………… 121
(1-1-1-2-4 جنسیت…………………………………………………………………………………………. 122
(2-1-1-2-4 گروه سنی……………………………………………………………………………………… 123
(3-1-1-2-4 تحصیلات……………………………………………………………………………………… 124
(4-1-1-2-4 سابقه کار……………………………………………………………………………………….. 125
(5-1-1-2-4 رده شغلی………………………………………………………………………………………. 126
(6-1-1-2-4 جنسیت با توجه به تحصیلات…………………………………………………………….. 127
(7-1-1-2-4 جنسیت با توجه به سابقه کار……………………………………………………………… 128
(8-1-1-2-4 سابقه کار و رده شغلی………………………………………………………………………. 129
(2-1-2-4 ابعاد مدیریت کیفیت جامع ………………………………………………………………………… 130
(3-1-2-4 ابعاد مدیریت شکایات مشتریان……………………………………………………………………. 130
(4-1-2-4 میانگین ابعاد مدیریت کیفیت جامع به تفکیک بانک ها……………………………………… 131
(5-1-2-4 میانگین ابعاد مدیریت شکایات مشتریان به تفکیک بانک ها……………………………….. 131
(3-4 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها …………………………………………. ………………………………………….. 132
(1-3-4بررسی فرض نرمال بودن با استفاده از آزمون کولموگرف اسمیرنوف………. ………………. 132

(2-3-4 آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………… 135

(3-3-4 آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………. 136

(4-3-4 آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………….. ……….. 137

(5-3-4 آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………….. 138

(6-3-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………….. 139

(7-3-4 آزمون فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………. 140

(8-3-4 آزمون فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………. 141

(9-3-4 آزمون فرضیه فرعی هفتم………………………………………………. ……………………… 142

(10-3-4 آزمون فرضیه فرعی هشتم……………………………………………………………………. 143

(11-3-4 آزمون فریدمن…………………………………………………………………………………….. 144

(12-3-4 آزمون کروسکال والیس:اولویت بندی بانک ها…………………………………………. 145

 

فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات

 

(1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 147

(2-5 خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 147

(3-5 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 149

(1-3-5 نتایج بدستآمده از آمار توصیفی………………………………………………………………… 149

(2-3-5 نتایج بدستآمده از آمار استنباطی……………………………………………………………….. 151

(1-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………… 151

(2-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………. 151

(3-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی سوم…………………………………………… 152

(4-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی چهارم………………………………………… 152

(5-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی پنجم………………………………………….. 153

(6-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی ششم………………………………………….. 153

(7-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی هفتم………………………………………….. 154

(8-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه فرعی هشتم…………………………………………. 154

(9-2-3-5 نتیجه گیری از آزمون فرضیه اصلی…………………………………………………. 155

(4-5 پیشنهاد های منتج از فرضیه ها…………………………………………………………………………… 156

(1-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه اول…………………………………………………………………………. 156

(2-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه دوم…………………………………………………………………………. 156

(3-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه سوم………………………………………………………………………… 157

(4-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه چهارم……………………………………………………………………… 157

(5-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه پنجم………………………………………………………………………… 158

(6-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه ششم………………………………………………………………………… 158

(7-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه هفتم……………………… ………………………………………………. 158

(8-4-5 پیشنهاد منتج از فرضیه هشتم……………………………………………………………………….. 159

(5-5سایر پیشنهادها………………………………………………………………………………………………….. 159

(6-5پیشنهاد های مربوط به پژوهشگران آینده………………………………………………………………… 160

(7-5موانع و محدودیت های پزوهش……………………………………………………………………………. 160

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………….. 163

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………… 168

ضمایم و پیوست ها

پیوست اول: پرسشنامه

پیوست دوم: تجزیه و تحلیل های آماری

 

 

شماره جدول                                                 عنوان جدول                                                   صفحه

 

جدول (1-2 پیشینه مدیریت کیفیت جامع- پروفسور گاروین………………………………………… 21

جدول (2-2 پیشینه مدیریت کیفیت جامع- دکتر چارلزکوب…………………………………………. 22

جدول(3-2 فعالیت های کیفیت در طول تاریخ در شرق و غرب 27……….. …………………………..

جدول (4-2 وقایع مهم در شکلگیری 29……………………………………………………………… TQM

جدول (5-2 جوایز کیفیت 30………………………………………………………….. …………………………..

جدول (6-2 اصول، رویه ها و فنون مدیریت کیفیت جامع 38……………….. …………………………..

جدول(7-2 مقایسه پیشگامان کیفیت 47…………………………………………….. …………………………..

جدول (8-2 معیارهای اصلی و فرعی جایزه کیفیت ملی مالکوم بالدریج 52 …………………………..

جدول (9-2 معیارهای جایزه کیفیت اروپا………………………………………………………………… 53

جدول(10-2ابزارهای کنترل کیفیت…………………………………………………………….. 55

جدول (11-2 دیدگاه صاحبنظران در مورد ابعاد 62………………………………………………. TQM

جدول (12-2 ابعاد مدیریت کیفیت جامع در بخش دولتی…………………………………………….. 64

جدول(13-2اقدامات پیش روی مشتری ناراضی……………………………………………… 79

جدول(14-2بررسی مقایسه ای مدل قدیمی و نوین مدیریت شکایات………………………. 82

جدول(15-2اهداف مدیریت شکایات…………………………………………………………….. 86

جدول (1-3 جامعه آماری کارکنان بانک ها……………………………………………………………. 110

جدول (2-3 تعداد نمونه کارکنان 112……………………………………………….. …………………………..

جدول (3-3 سطحبندی پرسشنامه نهایی از دیدگاه خبرگان………………………………………….. 114

جدول(4-3پایایی پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع……………………………………………. 115

جدول(4-3پایایی پرسشنامه مدیریت شکایات مشتریان……………………………………… 115

جدول(1-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب جنسیت……………………………………….. 122

جدول(2-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب گروه سنی……………………………………. 123

جدول(3-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب تحصیلات…………………………………… 124

جدول(4-4 توزیع فراوانی مطلق و نسبی بر حسب سابقه کار…………………………………….. 125

جدول(5-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه رده شغلی 126………. …………………………..

جدول(6-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه به تحصیلات 127…. …………………………..

جدول(7-4 توزیع فراوانی بر حسب جنسیت با توجه به سابقه کار 128…… …………………………..

جدول(8-4 توزیع فراوانی بر حسب سابقه کار و رده شغلی 129……………. …………………………..

جدول(9-4 توزیع فراوانی ابعاد مدیریت کیفیت جامع 130……………………. …………………………..

جدول(10-4 توزیع فراوانی ابعاد مدیریت شکایات مشتریان………………………………………. 130

جدول(11-4 میانگین ابعاد مدیریت کیفیت جامع به تفکیک بانک ها……………………. 131

جدول(12-4 میانگین ابعاد مدیریت شکایات مشتریان به تفکیک بانک ها…………….. 131

جدول (13-4 آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر ها…… 133

جدول(14-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر مدیریت شکایات مشتریان          135

جدول(15-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر تحریک شکایات مشتریان    136

جدول(16-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر پذیرش شکایات مشتریان     137

جدول(17-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر پردازش شکایات مشتریان         138

جدول(18-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر واکنش های شکایات مشتریان.139

جدول(19-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر تجزیه و تحلیل شکایات مشتریان140

جدول(20-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر کنترل شکایات مشتریان 141          …….

جدول(21-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر گزارش شکایات مشتریان 142 …..

جدول(22-4آزمون دو جمله ای میزان تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر بهره برداری از شکایات مشتریان143

جدول (23-4 میانگین رتبه ابعاد مدیریت شکایات مشتریان………………………………….. 144

جدول (24-4 نتیجه آزمون فریدمن جهت رتبهبندی مدیریت شکایات مشتریان……………. 144

جدول (25-4 میانگین رتبه بانک ها…………………………………………………………….. 145

جدول (26-4 نتیجه آزمون کروسکال والیس در رتبه بندی بانک ها………………………. 145

شماره نمودار                                                عنوان نمودار                                                 صفحه

 

 

نمودار(1-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 122     …………………………..

نمودار(2-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب گروه سنی 123 …………………………..

نمودار(3-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تحصیلات 124 …………………………..

نمودار(4-4 توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار 125  …………………………..

نمودار(5-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب رده شغلی 126…. …………………………..

نمودار(6-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با توجه به تحصیلات 127       …………………..

نمودار(7-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت با توجه به سابقه کار 128        …………………….

نمودار(8-4 توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار و رده شغلی 129.. …………………………..

شماره شکل                                                  عنوان شکل                                                  صفحه

 

شکل (1-1کوه یخی شکایات مشتری…………………………………………………………….. 5

شکل (1-2 تعریف TQM از دیدگاه هیلستن و کلیفسجو 31……………………. …………………………..

شکل (2-2 معیارهای جایزه بالدریج و رابطه بین آ ن ها……………………………………………. 52

شکل (3-2 مدل SIQ برای برتری عملکرد 54………………………………….. ………………………….

شکل(4-2مراحل استقرار مدیریت کیفیت جامع 60……………………………… …………………………..

شکل (5-2وظایف مدیریت شکایات در محیط کسب و کار………………………………….. 92

شکل (6-2مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………. 107

قیمت محصول : 16000 تومان

دانلود

چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند تعداد صفحات انگلیسی 38 صفحه (9557 کلمه) تعداد صفحات ترجمه فارسی 41 صفحه ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش به همراه ترجمه شکل و جدول هر 250 کلمه 1 صفحه میباشد منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست زیر قیمت بازار

دانلود چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند چالش ها در بهبود بهره وری انرژی مقاله چالش ها در بهبود بهره وری انرژی پایان نامه چالش ها در بهبود بهره وری انرژی تحقیق در مورد چالش ها در بهبود بهره وری انرژی بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی پایان نامه بهره ور
دسته بندی آزمون ارشد
فرمت فایل docx
حجم فایل 2338 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 15
تعداد صفحات انگلیسی 38 صفحه (9557 کلمه)
     تعداد صفحات ترجمه فارسی 41 صفحه
ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش
مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش
به همراه ترجمه شکل و جدول
هر 250 کلمه  1 صفحه میباشد
منظور از 250 کلمه تعداد کلمات در متن انگلیسی هست
زیر قیمت بازار
نمونه مقاله

چکیده: تاثیر مصرف انرژی و انتشار کربن در انگلستان یک چالش جدی است. این چالش بویژه در میان ساکنان دانشگاه، جایی که استفاده از برق و انتشار کربن بطور نامرئی در دانشجویان وجود دارد، بیشتر دیده می شود. در خوابگاه دانشجویی، انتخابهای شخصی و تأثیرات اجتماعی بر مصرف برق و کاهش انتشار کربن، تاثیرگذار هستند. بنابراین، راه حل های نوآورانه برای تغییر رفتار مصرف انرژی دانشجویان، یک نیاز است که شامل یک بخش امیدبخش، راه حل، ارائه زمان واقعی اطلاعات مصرف برق به دانشجویان از طریق وبسایت است، در عین حال، بکارگیری نماینده(مسئول) انرژی در هر سالن به القاء انگیزه در میان دانشجویان منجر می شود.

کلمات کلیدی: انتشار کربن؛ حفاظت از انرژی؛ حسگرهای هوشمند؛ سیستم بازخورد؛ رابط پذیرش؛ محیط زیست؛ تغییر رفتاری و معماری سیستم

دانلود چالش ها در بهبود بهره وری انرژی در پردیس دانشگاه از طریق استفاده از فناوری تشویقی و سنسورهای هوشمند

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار م

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

فرمت فایل : doc

حجم : 4789

صفحات : 112

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

 پایان نامه کارشناسی

مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار

 

*ضمیمه پروپوزال مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار در 11 صفحه

*ضمیمه پاور پوینت مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار در 47 اسلاید

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه نقش ابعاد سرشت و منش و شیوه های فرزند پروری والدین در افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار است روش این تحقیق،توصیفی از نوع پس رویدادی وعلی مقایسه ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل كلیه افراد همسر آزار و قربانیان همسر آزار درسال92 درشهرستان اردبیل می باشد. نمونه پژوهش تعداد 60 نفر (30 نفر از قربانیان همسر آزار و 30 نفر از افراد همسر آزار) و به روش تصادفی ساده انتخاب شد .  ابزار این پژوهش پرسشنامه سرشت و منش کلونینجر و مقیاس فرزند پروری دروزوتی من بود برای بررسی فرضیه ها از نرم افزار SPSS و تحلیل واریانس چند راهه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از بین ابعاد سرشت مولفه های نوجویی، آسیب پرهیزی، پاداش، پشتکار، و از بین ابعاد منش همکاری، خود راهبردی و خود افرازی در بین افراد قربانی همسر آزار بالاتر از افراد همسر آزار بوده و همچنین طبق نتایج افرادی که همسر آزار هستند بیشتر شیوه فرزند پروری سلطه گر داشتند. بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت ابعاد سرشت و منش و همچنین شیوه های فرزند پروری در قربانیان همسر آزار و افراد همسر آزار امتفاوت است .

کلمات کلیدی : شیوه های فرزند پروری- سرشت – منش – همسر آزار – قربانیان همسر آزار

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت وضرورت  پژوهش 8

اهداف پژوهش 9

هدف کلی 9

اهداف جزئی 9

فرضیه ها: 10

تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

ادبیات و پیشینه پژوهش 13

مقدمه 14

تعریف همسرآزاری 14

میزان شیوع همسرآزاری 14

شیوع همسرآزاری در کشور 14

علل همسر آزاری 15

عوارض روانی و پیامدهای مخرب همسر آزاری 16

دیدگاه اسلام از خشونت گرایی نسبت به زنان 17

عملکرد مراجع قانونی 17

خشونت علیه مرد 18

ویژگی ها و توصیف های بالینی همسرآزاری 18

ویژگی های رفتاری مردانی که همسران خود را آزار می دهند 19

آسیب‌اجتماعی پنهان 19

رابطه مستقیم با كم‌سوادی 20

عوامل به وجود آورنده ی پدیده ی همسرآزاری 21

خانواده 21

فرزند پروری 22

تاریخچه شیوه های فرزند پروری 25

نظریه های شیوه های فرزندپروری 26

نظریه اریکسون 26

نظریه آدلر 28

ابعاد شیوه های فرزندپروری 28

بعد گرم بودن والدین 28

بعد کنترل 29

جنبه های منفی والدین 30

پیامدهای شیوه های فرزندپروری 31

شیوه های فرزند پروری 34

روش فرزند پروری استبدادی 34

روش فرزند پروری مقتدرانه (دموکراتیک) 36

روش فرزند پروری سهل گیر 37

روش فرزندپروری بی اعتنا یابی مسئولیت 38

ابعاد سرشت و منش 39

مفهوم شخصیت، تعاریف و گسـتره آن 39

عوامل بوجود آورنده شخصیت 40

دیدگاه هایی درباره شخصیت 42

دیدگاه روانکاوی 42

دیدگاه پدیدار شناختی 43

دیدگاه یادگیری یا رویکرد رفتاری 43

دیدگاه گرایشی 44

دیدگاه پردازش اطلاعات 44

نظریه های سنخ شناسی(تیپ شناسی) 44

انسان گرایی 45

نظریه های یادگیری اجتماعی 45

نظریه های الگوی فرهنگی 46

نظریه های صفات 46

نظریه کتل 47

نظریه رابرت کلونینجر 49

ابعاد سرشتی 51

ابعاد منش 53

پیشینه پژوهش 54

جمع بندی از پیشینه پژوهش 58

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش 61

جامعه آماری 61

حجم نمونه و روش نمونه گیری 61

روش جمع آوری داده ها 61

ابزارگرد آوری اطلاعات 62

پرسشنامه سرشت , منش 62

مقیاس فرزند پروری 62

روش تجزیه و تحلیل داده ها 63

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 65

الف-ویژگی های جمعیت شناختی 65

ب-یافته های توصیفی 68

ج-یافته های استنباطی 70

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 77

محدودیت های پژوهش 81

پیشنهادهای پژوهش 81

منابع و ضمایم………………………………………………………………………………………………………………..79

 

 

 

فهرست جداول

جدول4-1: توزیع فراوانی سن در دو نمونه مورد مطالعه …………………………………………………….65

جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات در دو نمونه مورد مطالعه…………………………………………..66

جدول4-3: توزیع فراوانی شغل در دو نمونه مورد مطالعه…………………………………………….67

جدول4-4: توزیع فراوانی سطح درآمد در دو نمونه مورد مطالعه………………………………………..67

جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آزمون ها  ……………………………………………………………..68

جدول 4-6- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین……………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-7 خرده مقیاس های آزمون در افراد همسر آزار و قربانی همسر آزار………………………71

جدول 4-8- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین…………………………………………………………………………………………………………………….72

جدول 4-9 خرده مقیاس های آزمون در افراد همسر آزار و قربانی همسر آزار……………………..73

جدول 4-10- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین…………………………………………………………………………………………………………………….74

جدول 4-11 خرده مقیاس های آزمون در افراد همسر آزار و قربانی همسر آزار……………………75

 

قیمت محصول : 75000 تومان

دانلود

پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات معامله (option)

پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات معامله (option)

پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات معامله (option)

فرمت فایل : ppt

حجم : 735

صفحات : 21

گروه : مالی

توضیحات محصول :

دانلود پاورپوینت با موضوع ارزيابي و صدور اختيارات معامله (optionدر قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

مفهوم اختیارها

كاربردهاي اختيار معامله (Option)

اختیار خرید

اختیار فروش

اختيار اروپايي

اختيار آمريكايي

ارزشيابي يك اختيار خريد

ارزشيابي اختيار فروش

رابطه بين ارزش اختيار و ارزش سهام

اثر تغيير واريانس سهم در ارزش اختيار

قيمت گذاري دو جمله اي اختيار

قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

مثال قيمت گذاري دو جمله اي اختيار خريد

قيمت گذاري اختيار ها با استفاده از الگوي بلك-شولز

رابطه ي بلك-شولز براي قيمت گذاري اختيار خريد

مثال مدل بلك-شولز براي قيمت گذاري اختيار خريد

قسمتی از متن پاورپوینت:

اختيار ها، قراردادهای خاصی است كه به دارنده آن حق خريد يا فروش يك دارايي خاص را در قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن اعطا مي كند. اختيار معامله به عنوان يكي از اوراق بهادار اشتقاقي شناخته مي شود، كه اوراق بهادار  مشتق شده يا اشتقاقي اوراقي هستند كه ارزش آنها بستگي به ارزش يك دارايي ديگر دارد. اختيار معامله، قراردادي است بين دو گروه (يك خريدار و يك فروشنده)به نحوي كه خريدار از فروشنده اختيار معامله، حق خريد يا فروش يك سهم را به يك قيمت معين دارد .

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع ” ارزيابي و صدور اختيارات معامله (  option)” می باشد که در حجم 21 اسلاید، همراه با توضیحات کامل، فرمول نویسی دقیق و همچنین مثالهایی از بحثهای مربوطه تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی درسهای مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک، ارزیابی بورس اوراق بهادار و تصمیم گیری در مسائل مالی رشته های حسابداری و مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود